ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಅಧಿನಿಯಮದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಸಿಯುನ ಶಾಸನಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು, ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಬಹುದು, ಅವುಗಳೆಂದರೆ,