ಶಾಸನಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಅಧಿನಿಯಮದ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು, ಶಾಸನಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಬಹುದು, ಅವುಗಳೆಂದರೆ :