Academic Council Meeting Notice & Agenda

Academic Council Proceedings

Academic Council List

Prof. Lingaraja Gandhi

The Commissioner

The Director

Sri Udaya B Garudachar

Sri. S. Keshava Prasad

Sri B.K. Hariprasad

Sri. Ramesh Narayan Rao

Dr. Prema

Sri Pankaj Choudary

Smt. Sumaya Fathima

Dr.M.R. Lakshminarayan

Dr. Elizabeth Jasmine

Smt. D.R. Sudha

Dr. Mahesh Kumar K. R

Dr. Arundathi N,

Dr. S. Nagaraj

Dr.P.R. Chetana

Dr. N. Narasimhamurthy

Dr.V.R. Devaraj

Dr. Shivashankar

Dr. M. Pandurangappa

Dr. S. Hariprasad,

Dr. Jyothi Venkatesh

Dr. K R Jalaja

Dr. Ananda Kumar C.S.

Smt. M V Vijayalakshmi

Sri. Jaware Gowda T , K.A.S (Selection Grade)