Prof. Lingaraja Gandhi

The Commissioner

The Director

Smt. Soumya Reddy

Sri. Prakash K. Rathod

Sri. K. A. Thippeswamy

Sri. M. Chikkamuniyappa

Dr. Shinty Antony.V

Sri. K. Shivanna

Dr. Gurunath Rao Vaidya

Dr. Sr. Aneecia

Prof. K.M. Mahesh

Sri. Sathish M

Dr. Mohamed Suhail iqbal

Dr. S N Venkatesh

Sri. C M Naveenkumar

Dr. Vijayananda S

Dr. Supreth Kittenkere

Sri. Kumar R. N

Dr. Shivashankar

Dr. M. Pandurangappa

Dr. M. Muniraju

Dr. V. Gayathri

Dr. S. Hariprasad

Dr. N. Narasimhamurthy

Dr. V. R. Devaraj

Sri. M. Channakeshava

Sri. M.Venkatesh

Dr. Parvathi

Sri. Sunil Edward Mandes

Sri. Yogesh S Rao

Sri. Atma V. Heremata

Dr. V. Lokesh

Sri. Raghu G.P

Sri. Sridhar C. N K.A.S (Senior Scale)